در تمامی مشکلات و اختلافات طرفین طرف دیگر را باعث اختلاف و مشکل می شناسند .

به عنوان وکیل گاهی وکیل خواهان هستم گاهی خوانده و همیشه همه اعلام می کنند حق با آنهاست و با این اعتقاد همیشه مشکل باقی می ماند چرا که مقصر مشخص نیست ولی اگر ما یاد بگیریم که به افکار و اعمال و رفتار خود نگاه کنیم و مشکل را به گردن دیگری نیندازیم اعمال و رفتار ما رشد می کند و مشکلات ما برطرف می شود تصور کنید که پرنده شما از قفس فرار می کند و با هزار مشکل دوباره او را  به دام می اندازید آیا شما آن مرغ عشق را تنبیه می کنید . نه - اگر عاقل باشید حال اگر دستتان را داخل قفس گرگی کردید و او شما را چنگ انداخت چه طور مسلما نه اگر منطقی باشید . ما مسئول رفتار خودمان هستیم و با مردم دعوا نمی کنیم اگر از آنها توقع نداشته باشیم . وقتی ما به رفتار خود توجه نداریم و از مردم توقع داریم همیشه اختلاف داریم همیشه دعوا ، ولی اگر مواظب رفتار خودتان باشید حتی اگر کسی به شما تنه زد می گویید ببخشید حتی اگر کسی پایتان را لگد کرد می گویید ببخشید و از آن زمان طوری و در جایی حرکت می کنید که تنه نخورید یا پایتان لگد نشود و پیشرفت می کنید و رفتار و افکار و گفتار بهتری خواهید یافت.

  مشاوره ها