شاید در خیلی از مواقع خرید کالا و خدمات به صورت ملموس و حضوری بهتر باشد ولیکن در مشاوره مجازی مزایاییی وجود دارد که هم مشاوره دهنده و هم مشاوره گیرنده آنرا ترجیح می دهند؟

بنده به عنوان مشاوره دهنده می توانم بسیار دقیق و با مطالعه مشاوره خودم را ارائه دهم چرا که در مشاوره حضوری باید فقط بر داشته های ذهنی تکیه کنم هر چند در بیشتر مشاوره ها که معمول است به اندازه کافی علم و تجربه  و پاسخ برای ارائه وجود دارد ولی در جزئیات و کلمات در برخی مواقع رجوع به قانون و کتب نیاز است ولیکن به دلیل وقت گیر بودن در مشاوره حضوری از آن احتراز می شود ولیکن در مشاوره مجازی مشاور می تواند همراه با ارائه مشاوره از اینترنت و کتب و امور دیگر برای ارائه مشاوره استفاده کند و مشاوره دقیق تر ارائه شود. از طرفی چون مشاوره کتبی ارائه می شود و مشاوره کننده می تواند آنرا به نقد دیگر مشاورین بگذارد می بایست کوشش بیشتری از مشاوره حضوری شود که ایراد های کمتری داشته باشد.

حال مزایای دیگری که سهولت در ارتباط و غیره است که می توان برای این نوع مشاوره تصور کرد بماند.

البته یکی دیگر از مزایایی که بنده مشاوره مجازی را ترجیح می دهم این است که افرادی که برای دریافت مشاوره مجازی اقدام می کنند افرادی با سواد هستند و بهتر می توان به ایشان راهکار ارائه داد چرا که در مشاوره حضوری در جامعه با افرادی روبرو می شویم که نام خود را بلد نیستند بنویسند یا بلد نیستند با موبایل شماره گیری یا پیامک ارسال کنند و به طبع برای چنین افرادی سخن گفتن بسیار دشوار است و سخت است که به ایشان راهکار ارائه داد ولیکن در مشاوره اینترنتی با افرادی روبرو هستیم که سواد دارند و می توانند بسیار خوب موضوع مشاوره را بفهمند  چرا که درب ورودی اینتر نت سواد و هوش است.

  مشاوره ها