متاسفانه مدتی است به صورت غیر قانونی دادگستری مشهد از قبول دادخواست مهریه استنکاف می کند که هم این امر جرم است و هم تخلف و خلاف اخلاق.

شما در مشهد فقط می توانید از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف امول زوج اقدام کنید که اگر مالی برای توقیف نداشته باشد نمی توانید وی را مجبور کنید به اقساط دینش را ادا کند.

دادگستری قصدش کم نمودن آمار پرونده هایش هست ولی اگر روی اجرائیه ثبتی حکم جلب صادر می نمود حقی از کسی تضییع نمی شد.

در حال حاضر دادخواستهای مستند به اسناد عادی مهریه مورد پذیرش قرار می گیرد یعنی دین زنان افغانی در داوگاههای مشهد از زنان ایرانی حرمت بیشتری دارد و اسناد عادی از رسمی در دادگستری مشهد حرمت بیشتری دارند.

لذا شما می توانید سند رسمی مهریه را به دادگاه ارائه ندهید و با یک استشهادیه و یک صورتجلسه که خود و خانوادتان آنرا امضا نموده اید و مهریه در آن درج شده دادخواست مهریه بدهید دادگاه این دادخواست را می پذیرد و اگر در جلسه دادگاه زوج اظهار دارد که شما سند رسمی دارید یا اینکه خود شما چنین اظهاری را داشته باشید دادگاه مجبور از حکم محکومیت زوج به مهریه را بدهد.

کار شایع دیگر اقدام به مطالبه مهریه از شهر دیگر است